KORTVARIGE ÆNDRINGER I GRUNDVANDSTRYK SKYLDES FORBIPASSERENDE TOG

TOG DER PASSERER BORINGEN PÅ JERNBANEN TÆT VED BORINGEN ØGER TRYKKET I GRUNDVANDET NED TIL NÆSTEN 400 METERS DYBDE – TEST DET SELV

Når togene passerer tæt forbi boringen øges trykket i de spændte grundvandsmagasiner. Det skyldes, at jordskelettet presses sammen, således at hulrummene der rummer grundvandet formindskes, hvorved vandtrykket øges.

Reset Graf / Chart
 

Forklaring

Størrelsen af trykforøgelsen afhænger især af to forhold: Dels vægten af toget, dels af dybden til målepunktet/transduceren. Mens passage af tunge godstog resulterer i trykforøgelser på mere end 2 millimeter i det dybeste grundvandsmagasin. Er det ikke muligt at registrere trykændringer fra de lette regionaltog – End ikke i de mest terrænnære magasiner. pændt, før der kan konstateres en trykforøgelse. At et grundvandsmagasin er spændt vil sige, at det er overlejret af jordlag (Typisk ler), som modvirker, at trykforøgelsen fra passerende tog via hulrum i den overliggende jord kan udlignes til den frie atmosfære.

Alle de fire dybest placerede tryktransducere registrerer spændte vandtryk. Den mest terrænnære transducer derimod er placeret i et næsten frit grundvandsmagasin. Derfor er trykændringerne fra denne transducer kun ringe.

Ved at aktivere de forskellige ’værktøjer’ ved graffiguren kan man zoome ind og ud på graferne, ligesom man kan køre frem og tilbage på tidsaksen.

Herved kan man teste om en abrupt øgning af i trykket i grundvandsmagasinerne skyldes passerende tog.

Samtidig vil man - ved at sammenligne registreringerne fra de forskellige transducere - se, at trykændringen reduceres med dybden. Og man vil se, at de store godstog giver de kraftigste trykøgninger, IC-togene giver mindre, mens regionaltogene kun i særlige tilfælde kan ses på graferne.

Godstogene må af og til vente på banestrækningen lige ud for boringen, inden de kan passerer Tinglev Banegård. I denne situation, der kan være op mod 10 minutter, vil vandtrykkene konstant være øget, hvilket tydeligt fremgår af graferne og kan verificeres ved at lade curseren glide horisontalt hen over graf-figuren, hvorved fotos viser toget, som bliver holdene på banen ved boringen.

Vejledning

Webcam
Se aktuelle billeder fra boringen ved at bevæge musen hen over de farvede søjler på grafen.

Zoom ind
Hold museknappen nede imens du trækker en rektangel over det område, som der ønskes at zoome ind på.

Find en højderyg på charten til venstre, og zoom ind i området for at se sammenhængen mellem vandtrykket og togpassager.

Zoom ud
Klik på knappen Zoom Ud for at zoome 2 gange ud i forhold til dit nuværende grafudsnit

W3C validated  © Miljøcenter Ribe - Websider og GeoScene3D er fremstillet af I-GIS