ÆNDRINGER I GRUNDVANDSTRYK FORÅRSAGET AF LUFTTRYKS VARIATIONER, UDSVING I NEDBØR OG VEJRLIGET I ØVRIGT

VARIATIONER I LUFTTRYKKET PÅVIRKER TRYKKET I GRUNDVANDET I PRIMÆRT DE FIRE NEDERSTE VANDINDTAG. ÆNDRINGER I NEDBØRSMÆNGDER OG ANDRE OMSVING I VEJRLIGET AFSPEJLER SIG I FØRSTE OMGANG ISÆR I DET ØVERSTE VANDINDTAG. GRAFEN NEDENFOR MED REGISTRERING AF LUFTTRYKKET GØR DET MULIGT AT VURDERE SAMMENHÆNGENE MELLEM VEJR OG GRUNDVANDSTRYK.
Vis: ad gangen

Forklaring

Når lufttrykket i området ved Tinglev boringen ændrer sig påvirkes vandtrykkene i de spændte grundvandsmagasiner, som boringen gennemtrænger. At et grundvandsmagasin er ’spændt’ vil sige, at det er overlejret af lerlag, som hindrer den fri udveksling af luft mellem magasinet og atmosfæren. il de spændte magasiner reduceres, idet grundvandet i forerøret til disse magasiner presses nedefter som følge af det øgede lufttryk. Omvendt vil af overfladen af grundvandet i de spændte magasiner stige, når lufttrykket mindskes.

De fire dybeste grundvandsmagasiner i Tinglev boringen er alle spændte. Højden i forhold til havniveau af grundvandet i forerørene, der strækker sig mellem de fire magasiner i dybet og terrænoverfladen - eller rettere sagt bunden af boringens overbygning - registreres af en tryktransducer i hvert af disse fire rør. Ved at klikke et flueben til i hvert af de små kvadrater under den nederste graf vises vandtrykket i den eller de pågældende magasiner i en kortere eller længere periode i den nederste graf.

I den øverste af de to grafer ses lufttrykket for samme periode, idet det registreres i en lufttrykstransducer placeret i boringens overbygning.

Ved at sammenligne vandtrykket fra en eller flere vandtrykstransducere (i den nederste graf), ses det, hvordan lufttrykket (i den øverste graf) påvirker vandniveauet i de forskellige grundvandsmagasiner. Især ved visning af luft- og vandtryk over en tidsperiode på nogle dage ses det tydeligt, hvordan trykket i de nederste fire spændte magasiner påvirkes af lufttryksvariationer. Samtidig fremgår det, at vandtrykket i det øverste, mest terrænnære grundvandsmagasin, kun i mindre omfang påvirkes af lufttryksvariationer.

Årsagen hertil er, at det øverste grundvandsmagasin i princippet er et frit grundvandsmagasin. Ændringer i lufttrykket vil derfor ikke som i spændte magasiner presse grundvandet ned i forerøret, da der – i princippet - er fri kontakt mellem atmosfæren og grundvandet, hvorved trykændringen fordeles jævnt over hele magasinets overside.

Andre ændringer i vejrliget, derimod, kommer tydeligst til udtryk i det øverste frie magasin. Det gælder først og fremmest variationer i nedbøren i området omkring boringen. I perioder med kraftige regnbyger vil disse således kunne ses som større eller mindre toppe på vandtryksgrafen for netop dette øverste frie vandindtag.

Længere varende ændringer i nedbørsforholdene vil i princippet afspejle sig grundvandstrykkene i alle magasinerne - dog sådan at de fremgår først og tydeligst ses i de terrænnære magasiner.


Vejledning

Opdatering
Vælg et eller flere vandindtag, og tryk Opdatér grafer. Herefter vil du kunne se hvordan vandspejlet har ændret sig over tid.

Interval
Med dropdown menuen kan du vælge hvilke periode (Uge, Måned, Kvartal, År) som du ønsker at se.

På knapperne << og >> kan du flytte frem eller tilbage i perioden.

Zoom ind
Zoom bruges kun på grafen "Vandspejl"

Zoom In

Hold museknappen nede imens du trækker en rektangel over det område, som der ønskes at zoome ind på.

Grafen "Lufttryk" vil automatisk følge med.

Zoom ud
Klik på knappen Zoom Ud for at zoome 2 gange ud i forhold til dit nuværende grafudsnit

W3C validated  © Miljøcenter Ribe - Websider og GeoScene3D er fremstillet af I-GIS